AFL starfsgreinafélag

Mąż zaufania związków zawodowych AFL

Zadaniem męża zaufania jest dopilnowanie tego , czy pracodawca przestrzega postanowień ramowej umowy i że nie pogwałca socjalnych i obywatelskich praw pracowników .
•       Prawo socjalne  - jest prawem przynależenia do związku zawodowego, który chroni praw      pracownika względem pracodawcy.
•       Obywatelskie prawo zapewnia pracownikom poszanowanie swoich pogladów i ochronę osobistą
w  miejscu pracy.
W przepisach prawnych związków zawodowych jest mowa o roli męża zaufania.Jest tam między innymi mowa o tym, że mąż zaufania ma pełnić nadzór nad tym, aby prawa zatwierdzone w umowie zbiorowej ze związkami zawodowymi były  przestrzegane.

Wybór i nominacja męża zaufania
W zbiorowej umowie jest mowa o tym, że pracownicy mają prawo do wybrania jednego męża
zaufania w każdym miejscu pracy gdzie zatrudnionych jest 5 do 10 osób lub dwóch jeżeli liczba
pracowników przekracza 50.
Po zakończonych wyborach dany związek zawodowy nominuje wybranego przedstawiciela
do współpracy i informuje oficjalnie dyrekcję firmy o dokonanym wyborze.Mąż zaufania
wybierany jest na dwuletnie  kadencje.

Czas poświęcony na wykonywanie obowiązków męża zaufania
Mąż zaufania uzgadniając z przełożonym ma prawo do poświęcenia  tyle czasu sprawom
związanym ile jest to konieczne , a czas  poświęcony na ten cel nie będzie odliczony od jego wypłaty. We współpracy z przełożonym, mąż zaufania ma dostęp do wszystkich potrzebnych mu dokumentów
i telefonu.

Łącznik pomiędzy związkami zawodowymi i pracownikami
Mąż zaufania jest przedstawicielem związków zawodowych w miejscu pracy jak i jest też łącznikiem
pomiędzy pracownikami i związkami zawodowymi. Mąż zaufania ma prawo do otrzymywania wsparcia od pracowników związków zawodowych w wykonywaniu swoich obowiązków.

Skargi bezpośrednio do męża zaufania
Pracownicy powinni zwracac się ze swoimi zażaleniami do męża zaufania, który powinien
zająć się problemami pracowników bezzwłocznie.
Mąż zaufania ma prawo do otrzymywania wszelkich informacji związanych z daną sprawą przy zachowaniu pełnej tajemnicy.

Mężowie zaufania chronieni są przed zwolnieniem z pracy
W związku z wykonywaniem swoich obowiązków, pracodawcom nie wolno zwalniać z pracy męża zufania bądź też wywierania jakiekolwiek presji. Jeśli pracodawca jest zmuszony zmniejszyć ilość pracowników, mąż zaufania zachowuje największe prawo do zachowania pracy.

Informacje związane z zgranicznymi pracownikami
Mąż zaufania ma prawo otrzymać od pracodawcy informacje dotyczące warunków zatrudnienia
zagranicznych pracownikoów danej firmy(patrz- informator o zagranicznych pracownikach)

Zmiana właściciela firmy i zwolnienia grupowe
W myśl przepisom nr. 72/2002 dotyczących praw pracowników w przypadku zmiany właściciela firmy, mąż zaufania odgrywa bardzo dużą rolę. Kierownictwo przedsiębiorstwa zobowiązane jest
poinformować o zamiarze zmiany właściciela. Jeśli w związku z tym procesem, zachodzi potrzeba
wprowadzenia zmian związanych z sytuacją pracowników, pracodawca zobowiązany jest przeprowadzać ten proces we współpracy z mężem zaufania.
Przepisy 63/2000 o zwolnieniach grupowych mówią o tym, że jeśli pracodawca spodziewa się użycia zwolnień grupowych, zobowiązany jest on tak szybko jak jest to możliwe rozpocząć współpracę w tym kierunku z mężem zaufania.