AFL starfsgreinafélag

Samningar standa "líka í covid 19" - Íslenska - English - Polska

KjarasamingarStanda

Kjara-og ráðningarsamningar gilda "líka í Covid 19"

AFL Starfsgreinafélag vill vekja athygli félagsmanna og launagreiðenda á félagssvæði AFLs að þrátt fyrir yfirstandandi efnahagsþrengingar eru kjarasamningar í fullu gildi og ráðningarsamningar gilda þar til um annað er samið.  Félagið hefur fullan skilning á erfiðleikum sem fjölmörg fyrirtækja glíma við en bendir á að ekki verður unað við að brotin verði ákvæði kjara-og ráðningarsamninga í þessum hremmingum.

Stjórnvöld hafa lagt fram úrræði fyrir fyrirtæki og t.d. er nú boðið upp á hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli og hvetjum við forráðamenn fyrirtækja til að kynna sér þau úrræði. Fyrirvaralausar uppsagnir  - jafnvel án uppsagnarfrests – eru ekki ásættanleg úrræði og félagið mun verja réttindi félagsmanna eins og áður.

Við hvetjum félagsmenn AFLs þar sem verið er að breyta ráðningarkjörum og starfshlutföllum til að senda okkur línu í netfang Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  Vinsamlega látið afrit af ráðningarsamningi fylgja með svo við getum staðfest að allt sé eðlilegt.

Við viljum líka taka fram að tugir fyrirtækja sem verið hafa í sambandi við okkur síðustu daga – vilja fara rétt að öllum hlutum og ekki brjóta á launafólki. Það ber að virða.

Workers’ rights "also in Covid 19"

AFL Starfsgreinafélag (AFL the Union) calls attention to the fact that even though we are going through difficult times,  all contracts, both the General agreements and individual contracts, are still valid. We understand that many firms are facing revenue losses, but we will not stand for that these difficulties are met with violating the rights of the working people.

The Government has offered measures to help companies through the Covid 19 pandemic and among other measures, partial unemployment benefits with partial employment.  We urge companies to use these measures.  Dismissals, even without the proper notice period, are not acceptable and AFL will protect workers’ rights as always.

We encourage our members in cases where contracts are being altered and partial jobs are being introduced to contact us at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  Please attach a copy of your original contract so that we can confirm that all is in order.

We can also confirm that the many companies that have been in touch with us these last difficult days – really want to do everything right and by the book.  That is to be respected.

 

Nadal obowiązują umowy zbiorowe i umowy o pracę "także w okresie Covida 19"

AFL Starfsgreinafelag chce zwrócić uwagę swoich członków oraz pracodawców że na obszarze działalności AFLu, pomimo obecnych trudności na rynku pracy, umowy płacowe są w pełni wiążące, a umowy o pracę są ważne, dopóki nie zostanie uzgodnione inaczej.

AFL zdaje sobie w pełni sprawę z trudności z jakimi boryka się obecnie wiele firm. Zwracamy jednak uwagę  że pomimo zaistniałej sytuacji nie może dojść do naruszenia lub łamania warunków zatrudnienia i umów o pracę.

Rząd zapewnił pomoc dla firm i np. obecnie oferowana jest częściowa rekompensata za obniżony wskaźnik zatrudnienia. Zachęcamy pracodawców do zapoznania się z tymi możliwościami.

Rozwiązanie natychmiastowe stosunku pracy – lub brak zachowania okresu wypowiedzenia  - są niedopuszczalne i AFL będzie w tej kwesti bronić praw swoich członków.

Zachęcamy członków AFL, którzy zmieniają warunki zatrudnienia np.etatu, do przesłania nam wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy załączyć kopię umowy o pracę, abyśmy mogli potwierdzić, że wszystko jest prawidłowe..

Pragniemy również zauważyć, że dziesiątki firm, które miały z nami kontakt w ciągu ostatnich kilku dni – chcą przeprowadzić zmiany bez naruszania praw pracowników. Trzeba to uszanować.

Opið fyrir umsóknir - open for applications - Wniosek już dostępny

MinkunUmsokn

Opið fyrir umsóknir um hlutabætur

Vefur Vinnumálastofnunar er nú opinn og tekur við umsóknum um hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli.  Það er mjög einfalt að sækja um og það eina sem starfsmaður þarf að gera er að slá inn fyrra starfshlutfall og nýtt starfshlutfall og svo dagsetningu þessarar breytingar.  Til að skrá sig inn á mínar síður vmst – þarf viðkomandi að hafa íslykil eða rafræn skilríki.

Umsækjandi þarf að gefa upp netfang og símanúmer og bankaupplýsingar.  Síðan að velja lífeyrissjóð og stéttarfélag.

Starfsfólk á félagssvæði AFLs velur AFL Starfsgreinafélag og Stapa lífeyrissjóð.

 

Wniosek już dostępny

Formularz wniosku dot. zmiejszonego etatu już dostępny.

Można składać wnioski o częściowe wyrównanie w związku ze zmniejszoną stopą zatrudnienia. Złożenie wniosku nie jest skomplikowane,  wystarczy wpisać informacje o poprzedniej oraz nowej stopie zatrudnienia, a następnie datę tej zmiany.

Aby zalogować się na moich stronach urzędu pracy – można skorzystać z klucza Íslykill lub elektronicznego identyfikatora.

Wnioskodawca musi podać adres e-mail i numer telefonu oraz dane bankowe. Następnie wybrać fundusz emerytalny i związek zawodowy.

Pracownicy regionu działalnosci AFLu wybierają AFL Strfsgreinafélag i Fundusz Emerytalny Stapa.

 

Open for applications for partial benefits

The Directorate of Labour has opened their website for applications for partial unemployment benefits when employees and employers have negotiated a new employment contract with reduced job percentage.  The procedure is very simple and the only thing people need to do is fill in the percentage of job and the new percentage and the date of change.  

To log in to VMST my page you will need an Ice key.  You will also need to give information about your telephone no, your email address and your bank information.  Also select your pension fund and union.  In AFLs area you´ll pick Stapi Lífeyrissjóður and AFL Starfsgreinafélag.  It is important to choose a union for that´s how you keep all your rights in order.

Umsóknareyðublöð - application forms - formularzem wniosku

minnkadStarfshl

Starfsfólki Vinnumálastofnunar hefur ekki tekist að ljúka gerð umsóknareyðublaða vegna minnkaðs starfshlutfalls og greiðslu hluta-atvinnuleysisbóta á móti, í dag. Því höfum við ekki frekari leiðbeiningar fyrir félagsmenn sem eru að lenda í minnkuðu starfshlutafalli að sinni. Við viljum minna á að aðeins laun 400.000 og undir eru að fullu tryggð með þessari aðgerð en ef viðkomandi var með hærri laun byrja „heildarlaun“ að skerðast og með þessari aðgerð verða heildarlaun með bótum ekki hærri en 700.000. (Ath samt að ef nýtt starfshlutfall gefur hærri laun en 700.000, heldur viðkomandi því auðvitað -en fær ekki atvinnuleysisbætur að auki.

Við munum á morgun birta nánari skýringar en bendum annars á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is

The Directorate of Labour has not finished putting up the application forms on their website, for partial unemployment benefits for those who are making new contracts with their employers with lower job percentage than before. We would like to draw attention to that only those with Ikr. 400.000 pr. month or lower are guaranteed 100% of their former salary. Those with higher salary before, can expect some cut in total “salaries” and by this measure – total salary and benefits can not exceed Ikr. 700.000. (If however the new percentage of job gives a salary higher than 700.000 from the employer – the employee will keep that amount but not receive any benefits).

Hopefully we will have more information tomorrow but more information is available on the Directorate´s web www.vmst.is (also in English)

Niestety pracownikom urzędu pracy nie udało się zakończyć w dniu dzisiejszym prac nad cyfrowym formularzem wniosku o obniżenie stopy procentowej zatrudnienia
i wypłaty zasiłków dla bezrobotnych w niepełnym wymiarze godzin.
Dlatego na chwilę obecną nie mamy żadnych dalszych instrukcji dla członków, którzy mają już obniżony etat pracy.
Przypominamy, że w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu pracy przed obniżeniem wynosi 400 000 kr, zasiłek wyrównawczy pokrywa utracone wynagrodzenie z tytułu obniżenia etatu w całości.
Jeśli zaś dana osoba ma powyżej 400.000 kr, to „łączne wynagrodzenie” wraz z zasiłkiem wyrównawczym będzie proporcjonalnie zmniejszone.
W przypadku, kiedy po obniżeniu stopy procentowej zatrudnienia wynagrodzenie od pracodawcy jest wyższe niż 700 000 kr - pracownik zachowa tę kwotę, ale nie otrzyma żadnych świadczeń.
Łączna kwota wynagrodzenia od pracodawcy wraz z zasiłkiem wyrównawczym wynosić będzie maksymalnie 700 000 kr.

W dniu jutrzejszym opublikujemy bardziej szczegółowe informacje lub odsyłamy Państwa na stronę internetową urzędu pracy www.vmst.is

Hlutabætur á móti minnkuðu starfshlutfalli - Partial unemployment benefits to compensate for a reduction in working time - Zasiłek wyrównawczy z tytułu obniżenia etatu

HlutabCovid

Markmiðið er að fyrirtæki haldi starfsfólki í starfi eins og kostur er frekar en að það komi til uppsagna. Viðhald ráðningarsambandsins er verðmætt fyrir launafólk og fyrirtæki. Mikilvægt er að verja launafólk vegna tímabundins samdráttar í atvinnulífinu þannig að einstaklingar verði fyrir sem minnstum skaða, bæði fjárhagslegum og félagslegum.

Forsenda þess að fyrirtæki geti leitað til starfsmanna sinna um minnkað starfshlutfall er að það hafi orðið fyrir samdrætti í starfsemi sinni vegna þeirra óvenjulegu aðstæðna sem eru uppi í samfélaginu.

Starfshlutfall verður aðeins minnkað með samkomulagi milli atvinnurekanda og starfsmanns.

Helstu efnisatriði laga um atvinnuleysisbætur á móti minnkuðu starfshlutfalli:

 • Skerðing á starfshlutfalli verður að byggja á samkomulagi á milli fyrirtækis og einstaklings þar sem fram kemur hver breyting á starfshlutfallinu er og til hvaða tímabils skerðingin nær.
 • Skerðing á starfshlutfalli þarf að vera m.k. 20 prósentustig.
 • Launamaður þarf að halda að lágmarki 25% starfi eftir skerðingu á starfshlutfalli.
 • Hlutabætur greiðist í réttu hlutfalli við hið skerta starfshlutfall.
 • Laun frá atvinnurekenda og atvinnuleysisbætur eru að hámarki 90% af launum fyrir skerðingu starfshlutfalls – þó að hámarki 700.000 kr.
 • Hafi laun m.v. fullt starf fyrir skerðingu starfshlutfalls numið 400.000 kr. eða minna eru þau bætt að fullu.
 • Hafi laun m.v. fullt starf fyrir skerðingu starfshlutfalls numið meira en 400.000 kr. skerðast laun frá atvinnurekenda og atvinnuleysisbætur ekki niður fyrir 400.000 kr.
 • Samningar um skert starfshlutfall skerðir ekki rétt launafólks til tekjutengdra atvinnuleysisbóta missi það vinnuna síðar.
 • Námsmenn eiga möguleika á hlutabótum uppfylli þeir skilyrði laganna.
 • Réttindi launafólks í Ábyrgðasjóði launa eru tryggð komi til gjaldþrots fyrirtækis.
 • Sjálfstætt starfandi eiga rétt skv. Lögunum.
 • Lögin gilda frá 15. mars til 1. júní 2020.

Nokkur atriði til áréttingar:

 • Leiti fyrirtæki til starfsmanna sinna um að skerðing á starfshlutfalli með tilheyrandi lækkun launa komi til framkvæmda án uppsagnarfrests getur starfsmaður hafnað slíku og gert kröfu um að uppsagnarfresturinn sé virtur.
 • Atvinnurekanda er óheimilt að krefjast vinnuframlags frá launamanni umfram það starfshlutfall sem samið er um.
 • Réttur til greiðslu atvinnuleysisbóta vegna skerts starfshlutfalls gildir um allt launafólk s.s. námsmanna óháð bótarétti þeirra að öðru leyti.

Hvernig er sótt um hlutabætur

Launamaður sækir um hlutabætur rafrænt á mínum síðum á vef Vinnumálastofnunar. Þá þarf atvinnurekandi einnig að skila inn ákveðnum upplýsingum á sínum síðum á vef  Vinnumálastofnunar. Þegar upplýsingar liggja fyrir bæði frá launamanni og atvinnurekanda er hægt að afgreiða umsóknina um hlutabætur.

 

Partial unemployment benefits to compensate for a reduction in working time

The aim of the measure is to ensure, to the extent possible, that firms keep workers on their payrolls, rather than dismissing them. The maintenance of employment relations is of value to both workers and businesses. It is important to protect workers against the consequences of a temporary contraction in the economy so as to minimise the negative financial and social effects suffered by each individual.

A business may ask its employees to agree to a reduction in working time with an equal reduction in pay only on the condition that it has been forced to reduce its operations because of the current unusual situation.

A reduction in working time with reduction in pay can only take place on the basis of an agreement (see link below this pdf on the website) concluded between the employer and the employee.

Main features of the legislative provisions providing for the payment of unemployment benefits in cases of reduced working time:

 • Any decision to implement reduced working time for reduced pay must be based on an agreement concluded between the firm and each individual and stipulating the proportion by which working time is reduced and the period during which the reduction will apply.
 • The reduction in hours worked must be at least 20 percentage points.
 • The number of hours worked after working time has been reduced must correspond to at least 25 per cent of full-time hours.
 • Partial unemployment benefits are paid out in direct proportion to the reduction in hours worked.
 • The sum of wages received from the employer and unemployment benefits paid is limited to 90 per cent of the pay earned prior to the reduction in working time taking effect, and may not exceed ISK 700,000.
 • Workers whose pay for a full-time position prior to the reduction was ISK 400,000 or less will receive full compensation.
 • Workers whose pay for a full-time position prior to the reduction was higher than ISK 400,000 are given a guarantee that the sum of wages received from the employer and unemployment benefits paid will not fall below ISK 400,000.
 • Agreements on reduced working time for reduced pay do not affect workers’ rights to receive wage-related unemployment benefits if they lose their jobs at a later date.
 • Students at the university level are entitled to receive partial unemployment benefits if they meet the conditions laid down in the legislation.
 • Workers’ rights to receive payments from the Wage Guarantee Fund are safeguarded in cases where an employer becomes bankrupt.
 • Self-employed persons are covered by the legislation.
 • The legislative provisions outlined above are to remain in force from 15 March to 1 June 2020.

A few points of clarification:

 • If a firm requests that its employees agree to a reduction in working time with an attendant reduction in pay without a period of notice, an employee may refuse to accept this and may insist that the period of notice be respected.
 • An employer may not require a worker to put in longer hours of work than stipulated in the agreement on reduced working time.
 • The right to receive unemployment benefits as a compensation for reduced working time applies to all workers, including students at the university level, irrespective of their rights to other benefits.

How to apply for partial unemployment benefits

Workers apply for partial unemployment benefits by filling in an electronic form in the My pages section of the website of the Directorate of Labour. The employer concerned must also provide certain information on its pages on the Directorate’s website. The application for partial unemployment benefits can be processed as soon as both the worker and the employer have entered the required information.

For more information:

www.asi.is

 

Zasiłek wyrównawczy z tytułu obniżenia etatu

Celem powyższego jest to, aby pracodawcy jak najdłużej utrzymały swoich pracowników w przedsiębiorstwach zamiast ich zwalniać. Utrzymanie stosunku pracy jest rzeczą cenną zarówno dla pracobiorców, jak i przedsiębiorstw. Należy chronić pracobiorców w czasie przejściowej recesji gospodarczej, tak aby ich straty były jak najmniejsze – zarówno finansowe, jak i społeczne.

Warunkiem możliwości zwrócenia się pracodawców do swoich pracowników z wnioskiem o obniżenie etatu jest niższa aktywność gospodarcza firmy w wyniku obecnie panujących w kraju nadzwyczajnych okoliczności.

Jednakże do obniżenia etatu może dojść wyłącznie za porozumieniem pracodawcy i pracownika.

Najważniejsze kwestie prawne na temat zasiłku dla bezrobotnych jako zasiłku wyrównawczego z tytułu obniżenia etatu:

 • Obniżenie etatu musi opierać się na porozumieniu między firmą a pracownikiem, które określa, w jaki sposób uległa zmiana etatu oraz jakim okresem jest ona objęta.
 • Obniżenie etatu nie może obejmować mniej niż 20 punktów procentowych.
 • Etat pracobiorcy po obniżeniu etatu nie może być niższy niż 25 procent.
 • Kwota zasiłku wyrównawczego musi być proporcjonalna do obniżonego etatu.
 • Kwota wynagrodzenia od pracodawcy wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wynosi maksymalnie 90 procent wynagrodzenia przed obniżeniem etatu – jednakże maksymalnie do 700 000 ISK.
 • W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu wynosi przed obniżeniem etatu co najwyżej 400 000 ISK, zasiłek wyrównawczy pokrywa utracone wynagrodzenie z tytułu obniżenia etatu w całości.
 • W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu wynosi przed obniżeniem etatu ponad 400 000 ISK, kwota wynagrodzenia wraz zasiłkiem wyrównawczym nie może być niższa niż 400 000 ISK.
 • Umowa o obniżenie etatu nie sprawia, że pracownik traci prawo to pełnej kwoty zasiłku dla bezrobotnych naliczonego na podstawie kwoty wynagrodzenia, w przypadku gdy w późniejszym czasie utraci pracę.
 • Studenci mają możliwość otrzymania zasiłku wyrównawczego, jeżeli spełniają warunki niniejszych przepisów ustawy.
 • W przypadku ogłoszenia upadłości firmy pracobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia z Funduszu gwarancyjnego.
 • Pracownik prowadzący własną działalność gospodarczą zachowuje swoje prawa na podstawie niniejszej ustawy.
 • Ustawa obowiązuje od dnia 15 marca do 1 czerwca 2020 roku.

Kilka kwestii dla przypomnienia:

 • Jeżeli przedsiębiorstwo zwróci się do swojego pracownika z wnioskiem o obniżenie etatu z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, pracownik może odrzucić taką propozycję i zażądać od pracodawcy zastosowania się do przepisów o zachowaniu okresu wypowiedzenia.
 • Pracodawca nie może wymagać od pracobiorcy wykonywania pracy wykraczającej poza obowiązujący w ramach porozumienia etat.
 • Prawo do zasiłku wyrównawczego z tytułu obniżenia etatu ma każdy pracobiorca, także studenci, niezależnie od tego, czy mają prawo do innych świadczeń.

Jak składać wniosek o zasiłek wyrównawczy

Pracobiorca składa wniosek o zasiłek wyrównawczy w formie elektronicznej na prywatnym koncie dostępu „mínar síður” strony Urzędu Pracy. Na prywatnym koncie strony Urzędu Pracy również pracodawca musi złożyć wymagane dokumenty. Dopiero po przesłaniu wszystkich dokumentów zarówno przez pracobiorcę, jak i pracodawcę, Urząd będzie mógł rozpatrzyć wniosek o zasiłek wyrównawczy.

Zob. więcej szczegółów:

www.vinnumalastofnun.is

www.asi.is

Viðbrögð við Covid 19 faraldri - Covid – 19 pandemic and what it means for workers - W odpowiedzi na epidemię Covid 19.

CovidMynd fengin af ufospani.com

Covid-19 faraldurinn mun hafa margvísleg áhrif á vinnumarkaðinn og atvinnu fólks.  Starfsfólks AFLs og starfsfólk Alþýðusambands Íslands er að taka saman nauðsynlegar upplýsingar um viðbrögð stjórnvalda við þeim samdrætti sem er orðinn á vinnumarkaði.

Við hvetjum félagsmenn til að vera í sambandi við félagið áður en það tekur mikilvægar ákvarðanir – m.a. til að tryggja réttindi sín. 

Lög um hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli tóku gildi nú um helgina og við erum ennþá að reyna að ná utan um hvernig þær muni virka.  Starfsfólk Vinnumálastofnunar er að taka saman upplýsingar og útbúa umsóknarformin og vonandi opnar það allt nú fljótlega.

Samkvæmt okkar upplýsingum á að vera hægt að fá hluta-atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli allt niður í 25% starf.  Skerða verður starfshlutfall um a.m.k. 20% til að réttur myndist.

Þessar tímabundnu bætur skerða ekki rétt til atvinnuleysisbóta né rétt til bóta frá ábyrgðarsjóði ef fyrirtækið verður síðan gjaldþrota.

Nánari upplýsingar um hvað þarf til að sækja um bæturnar eru hér á síðunni.

Fylgstu með heimasíðu okkar og Facebókarsíðu – við munum uppfæra allar upplýsingar um leið og tilefni er til.

Síminn hjá okkur er 4700 – 300 og netfangið er Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Covid – 19  pandemic and what it means for workers

The ongoing Covid 19 pandemic will have a strong impact on the job market in Iceland as elsewhere. AFL´s officials and those of ASÍ (Icelandic Federation of Labour) are hard at work trying to gather necessary information about the ongoing changes and the effects of the new legislation about partial unemployment and other measures by the government.

We encourage our members to be in touch with us before they make important decisions regarding their jobs – to ensure that they maintain their rights.

The new law regarding partial unemployment benefits was only passed this weekend and we are still trying to understand all the nuances.  The officials of the Unemployment Agency (Directorate of Labour) www.vmst.is ) are writing guidelines and preparing the forms and hopefully the application process will be opened soon.

According to the new law employees are entitled to unemployment benefits with reduced work percentage – down to a 25% job percentage.  The job percentage must be cut 20% or more for the right to benefits.

These temporary unemployment benefits will not affect the individuals rights to unemployment or payments in case the firm in question goes bankrupt later.

Here on this page we have information about what is necessary to have at hand when applying for these temporary benefits.

Please follow our homepage and our Facebook page – we will try to update all information as they become available

Our telephone is 4700 300 and our email is Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W odpowiedzi na epidemię Covid 19.

Epidemia koronawirusa będzie miała różny wpływ na zatrudnienie oraz rynek pracy.

Pracownicy AFLu wraz z przedstawicielami Krajowej Federacji Związków Zawodowych Alþýðusamband Íslands ASI gromadzą niezbędne informacje dotyczące reakcji rządu na zachodzące zmiany na rynku pracy.

Zachęcamy członków do pozostawania w kontakcie z nami przed podjęciem ważnych decyzji - w celu zabezpieczenia swoich praw.

Ustawa o częściowej rekompensacie dotycząca zredukowanego etatu pracy weszła w życie w ostatni weekend i wciąż staramy się ustalić, jak będzie ona działać. Urząd pracy zbiera informacje i opracowuje formularz wniosku i mamy nadzieję, że wkrótce będzie on już ogólnodostępny.

Według naszych informacji częściowa wypłata zasiłków dla bezrobotnych możliwa będzie przy obniżeniu  stopy zatrudnienia o 25%. Stopa zatrudnienia musi zostać zmniejszona o co najmniej 20%, aby uzyskać prawo do zasiłku.

Tymczasowe świadczenia nie naruszają prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani prawa do świadczeń z funduszu gwarancyjnego w sytuacji bankructwa zakładu pracy.

Więcej informacji na temat ubiegania się o świadczenia, znajdują się tutaj

Śledź naszą stronę i stronę na Facebooku - przy każdej nadarzającej się okazji informacje są na bieżąco aktualizowane.